Regulamin usług On-line

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
w ramach platformy e-learningowej www.englishnook.pl

I.Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług nauki języków obcych przez Angielski Zakątek Szkoła Języków Obcych. z siedzibą w Żorach, za pośrednictwem strony Szkoły Językowej www.englishnook.pl (zwaną dalej: „Szkołą EnglishNook”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Angielski Zakątek Szkoła Języka Angielskiego z siedzibą w Żorach usług drogą elektroniczną.

 2. Szkoła EnglishNook jest internetową szkołą języków obcych, której celem jest prowadzenie kursów językowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności: kursów standardowych, kursów specjalistycznych, kursów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty oraz matury, kursów przygotowujących do egzaminów FCE, CAE, kursów konwersacyjnych, zajęć indywidualnych oraz kursów standardowych i specjalistycznych dla firm i instytucji.

 3. Szkoła prowadzi również zajęcia stacjonarne z dojazdem do klienta. Ustalenia dotyczące realizacji kursów z dojazdem regulowane są odrębnym regulaminem. (link)

 4. Regulamin szkoły określa warunki organizacji, przeprowadzania oraz rozliczania wszystkich kursów językowych, z wyjątkiem kursów stacjonarnych. Korzystając z platformy e-learningowej www.englishnook.pl i jej zasobów, rejestrując się na platformie, akceptujesz zasady niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności, będącej integralną częścią niniejszego regulaminu. Aktualna polityka prywatności znajduje się pod adresem (link)

 5. Właścicielem strony www.englishnook.pl jest:

  Szkoła Angielski Zakątek Szkoła Języka Angielskiego Monika Franczuk-Frysz

  Ul. Rybnicka 92, 44-2420 Żory
  adres e-mail: monika.frysz@angielskizakatek.pl.NIP:651-132-49-71 REGON: 240180068
  Miejscem świadczenia usługi jest Rzeczpospolita Polska.

II. Definicje

Szkoła EnglishNook/Szkoła – Organizator internetowych kursów języka angielskiego, języka francuskiego i języka hiszpańskiego funkcjonujący jako firma Angielski Zakątek Szkoła Języków Angielskiego z siedzibą w Żorach ul. Rybnicka 92 44-240 Żory, NIP 651-132-49-71, REGON 240180068; adres e-mail: biuro@angzak.pl

Kursant/użytkownik – Osoba fizyczna lub osoba fizyczna wskazana przez osobę prawną, która dokonała opłaty za kurs.

Platforma: platforma GSuite for Education, na której dla Kursanta zostaje utworzone konto za pośrednictwem którego Kursant otrzymuje dostęp do wirtualnej klasy, materiałów dydaktycznych oraz lekcji online, a także ocen i frekwencji.

Konto: utworzone dla kursant konto: imię.nazwisko@englishnook.pl za pomocą którego odbywa się korespondencja pomiędzy Kursantem i Szkołą EnglishNook, oraz za pomocą którego Kursant ma dostęp do Platformy

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Kursanta z platformy.

Usługa – oznacza usługę przedstawioną przez Szkołę za pośrednictwem Strony Internetowej Szkoły EnglishNook, mogącą być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Szkołą EnglishNook a Kursantem.

Kurs – wybrany kurs, który nabywa klient, w celu świadczenia usług nauczania języków obcych online.

Cennik – Zestawienie cen na stronie https://www.englishnook.pl/oferta-i-ceny  określa ceny wybranych kursów i zawiera opłaty za pojedynczą lekcję o czasie trwania, 45,60 lub 90 minut.

Umowa prowadzenia konta Użytkownika

 1. Umowa prowadzenia konta w Szkole zawierana jest bez pobierania opłat od Użytkownika. Zawarta dobrowolnie przez Użytkownika umowa obowiązuje na czas nieokreślony.

 2. Użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać korzystania z platformy Szkoły i skasować założone konto, wysyłając wiadomość na adres biuro@angzak.pl,  lub drogą listowną na adres Szkoły W przypadku usunięcia danych koniecznych do rejestracji, Użytkownik traci prawo do korzystania z usług Szkoły dostępnych tylko dla zarejestrowanych Użytkowników Szkoły.

 3. Szkoła ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika nieprzestrzegającego niniejszego Regulaminu.

 

Umowa udostępnienia płatnych kursów online

 1. Umowa płatnego udostępnienia kursu językowego zawierana jest na czas określony, zgodnie z wybranym przez Użytkownika kursem. Nie ulega ona automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres.

 2. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2.014 r., poz. 827), Zamawiający, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia zamówienia w posiadanie przez Użytkownika.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Szkołę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, załącznik nr 1 (link) do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

 4. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Usług objętych zamówieniem albo ich części.

 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. Zamawiający zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: biuro@angzak.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Angielski Zakątek Szkoła Języka Angielskiego, ul. Rybnicka 92, 44-240 Żory. Szkoła za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Zamawiającemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą. Szkoła niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy oraz usługi, zwraca Zamawiającemu wszystkie dokonane i niewykorzystane przez niego płatności.

 8. Szkoła dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający.

III. Postanowienia szczegółowe

 

1. Zakres świadczonych usług

 1. Szkoła EnglishNook prowadzi kursy językowe online, zarówno indywidualne oraz grupowe.

 2. Nauka języka odbywa się za pomocą udostępnionego przez Szkołę EnglishNook narzędzia wirtualna klasa na Platformie G Suite for Education, przy wykorzystaniu połączenia internetowego.

 3. Zajęcia rozpoczynają się w momencie, kiedy Lektor prowadzący rozpocznie spotkanie na Platformie.

 4. Czas trwania godziny lekcyjnej wynosi 45/60/90 minut w zależności od wybranego kursu.

 5. Materiały potrzebne do lekcji są udostępniane przez Lektora na wirtualnej klasie przypisanej danemu Kursantowi / grupie. Materiały te są dostępne dla Kursantów przez cały czas trwania umowy.

 6. Wszystkie zajęcia są udostępnione w formie nagrania dla każdego Kursanta na jego wirtualnej klasie przez cały czas trwania umowy.

 7. Szkoła prowadzi także zajęcia stacjonarne z dojazdem do klienta regulowane indywidualnymi ustaleniami. Regulamin zajęć stacjonarnych dostępny pod linkiem https://englishnook.pl/regulamin-zajec-stacjonarnych

 

2. Kursy językowe online

 1. Przed złożeniem zamówienia, Kursant ma możliwość skorzystania z jednorazowej bezpłatnej lekcji trwającej do 30 minut, celem wypróbowania usługi kursów językowych online przed zawarciem Umowy sprzedaży. Zapisanie się na lekcję próbną następuje poprzez wypełnienie formularza https://englishnook.pl/lekcja-probna

 2. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza Szkoła EnglishNook skontaktuje się z kursantem w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie celem uzgodnienia terminu odbycia lekcji próbnej za pośrednictwem Skype.

 3. Szkoła EnglishNook prowadzi specjalistyczne kursy językowe, kursy językowe dla firm i instytucji, zajęcia grupowe oraz indywidualne w formie zajęć online (przez Internet).

 4. Godzina zajęć trwa 45 / 60 / 90 minut w zależności od wybranego kursu.

 5. Szkoła nie pobiera dodatkowych opłat wpisowych.

 6. Po rejestracji Kursanta zostaje przypisany mu lektor. Wszelka korespondencja powinna być kierowana bezpośrednio na adres e-mail lektora na Platformie.

 

3. Harmonogram zajęć

 1. Harmonogram zajęć dostosowany jest do oferty Szkoły EnglishNook.

 2. Zajęcia w grupach prowadzone są na różnych poziomach zaawansowania w następujących wariantach:
  - 2 razy w tygodniu, po 45 minut (uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej),
  - 2 razy w tygodniu, po 60 minut (uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej, młodzież szkół ponadpodstawowych - 1 lub 2 razy w tygodniu, po 90 minut (kurs maturalny, dorośli),
  - 3 razy w tygodniu po 60/90 minut (intensywny kurs )

 3. Harmonogram zajęć grupowych zostaje ustalony po zamknięciu zapisów i przesłany Kursantom na Konta. Harmonogram będzie zawierał również zaproszenie (link do Kalendarza na Platformie), z pomącą którego Kursant dołącza do lekcji online. Zaproszenie (link) będzie aktualizowane po każdej kolejnej wpłacie za kolejny okres rozliczeniowy. Harmonogram zajęć grupowych jest stały na czas trwania umowy.

 4. Harmonogram zajęć indywidualnych zostaje ustalony z Kursantem i Lektorem mu przydzielonym i może być modyfikowany. Zaproszenie (link do kalendarza na Platformie) na kolejne zajęcia indywidualne jest wysyłane bezpośrednio po zakończeniu uprzednich zajęć.

 5. Żeby wziąć udział w zajęciach należy dołączyć do nich za pomocą Kalendarza na Platformie gdzie umieszczony jest harmonogram zajęć.

 6. Szkoła stara się dostosować harmonogram zajęć do indywidualnych życzeń i potrzeb, jednakże nie zawsze to jest możliwe. Szkoła zastrzega sobie prawo do łączenia grup, co może skutkować zmianą dni i godzin prowadzenia zajęć w przypadku, gdy liczebność grupy spada do poniżej 3 osób. W takim przypadku kursantom może również zostać zaproponowany wariant prowadzenia zajęć w ramach lekcji indywidualnych. Lekcje indywidualne odbywają się według zapotrzebowania i odrębnych ustaleń.

 7. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych Kursant korzysta z nagranej lekcji umieszczonej na wirtualnej klasie przypisanej danej grupie, lub jeśli to możliwe, jednorazowo dołącza do podobnej grupy w obrębie wybranego kursu. W tym przypadku konieczny jest kontakt z administratorem Platformy.

 8. W przypadku zmian w harmonogramie zajęć indywidualnych Kursant powinien poinformować o tym fakcie Lektora najpóźniej do 24 godzin przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć, przy czym zmiana harmonogramu zajęć będzie możliwa w przypadku dostępnego terminu u Lektora prowadzącego i wyrażenia zgody przez Lektora prowadzącego na zmianę, w przeciwnym wypadku obowiązuje pierwotnie ustalony harmonogram zajęć. W przypadku zmian w harmonogramie może zostać zmieniony lektor prowadzący. Brak powyższego ustalenia, a także odwołanie przez Kursanta 50% lub więcej zajęć wcześniej ustalonych w harmonogramie w danym miesiącu przez dwa kolejne miesiące uprawnia Szkołę EnglishNook do rozwiązania umowy z Kursantem w trybie natychmiastowym (w tym wypadku Kursant obowiązany jest uiścić Szkole część wynagrodzenia odpowiadającą jej dotychczasowym czynnościom).

 9. W przypadku odwołania zajęć przez Kursanta później niż zostało to opisane w pkt 4§7, Kursant płaci za nieodbyte godziny zajęć wg wcześniej ustalonego harmonogramu.

 10. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Kursanta, które uniemożliwiają przeprowadzanie lekcji, zajęcia uważa się za odbyte.

 11. W przypadku wystąpienie problemów technicznych po stronie Lektora, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć, uczeń będzie miał prawo, do otrzymania bezpłatnej lekcji.

 12. W przypadku spóźnienia kursanta na zajęcia, czas spóźnienia odliczany jest od czasu trwania zajęć.

 13. W przypadku spóźnienia przez lektora, czas ewentualnego spóźnienia lektora doliczany jest do czasu trwania zajęć.

 14. Szkoła Językowa zapewnia niezbędne i bezpłatne materiały dydaktyczne.

 15. Zajęcia prowadzone są na multimedialnej platformie GSuite for Education. Celem skorzystania z usługi Kursant powinien posiadać sprzęt elektroniczny (laptop/komputer/tablet) umożliwiający mu uczestnictwo w wideokonferencjach za pośrednictwem Internetu, słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku oraz łącze internetowe o minimalnej prędkości 10 Mb/s.

 

4. Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 1. Rok szkolny w Szkole EnglishNook rozpoczyna się 20.09.2021r. i zakończy się do 20.06.2022r. Kursy zawierają następującą ilość zajęć online w ciągu roku szkolnego:
  - kursy 2x/tydz. – 68 lekcji (45/60/90 min – w zależności od wybranego kursu)
  - kursy 1x/tydz. – 34 lekcje (60/90 min – w zależności od wybranego kursu)
  - kurs maturalny – 60 lekcje (90 min)
  - kurs intensywny – 102 lekcje (60/90 min – w zależności od wybranego kursu)

 2. Przerwy w okresie nauki:
  - Boże Narodzenie: 23.12.2021r. – 31.12.2021r.
  - Ferie zimowe: 14.02-25.02.2022r.
  - Wielkanoc: 14.04-20.04.2022r.

 3. Dni wolne d zajęć:

- 01.11.2021r.

- 11.11.2021r.

- 06.01.2022r.

- 02-03.05.2022r.

- 16.06.2022r.

Powyższych przerw oraz dni wolnych nie wlicza się do okresu nauki.

 1. Kursy indywidualne realizowane są wg indywidualnych ustaleń pomiędzy Kursantem a Lektorem przy założeniu, że ilość lekcji w roku szkolnym jest nie mniejsza niż 34.

 2. Po uprzednim ustaleniu z całą grupą lektor może modyfikować plan zajęć pod warunkiem przeprowadzenia pełnej liczby lekcji z oferty

5. Platforma

 1. Konto na platformie G-Suite for Education tworzone jest przez Sekretariat Szkoły EnglishNook, po wypełnieniu i wysłaniu przez Kursanta formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Szkołę EnglishNook. Wysłanie formularza oznacza zawarcie umowy pomiędzy Kursantem a firmą Angielski Zakątek Szkoła Języków Obcych, której przedmiotem jest realizacja wybranej usługi, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827.

 2. Dane do logowania (Hasło i Login) zostanie przesłane do Kursanta drogą elektroniczną na adres podany w Formularzu Zapisu. Kursant po pierwszym logowaniu, powinien zmienić hasło logowania do Platformy .

 3. Konto na Patformie daje kursantowi możliwość odbycia kursu w „wirtualnej klasie”, kontroli przebiegu kursu, sprawdzenia tematów zajęć, ocen, frekwencji, wypełniania i przesyłania zadań i testów. Platforma służy do udostępniania materiałów, w tym nagranych lekcji, kontroli planu zajęć i łączenia się z lektorem na zajęciach online w czasie rzeczywistym, a także wymiany korespondencji.

 4. Konto Kursanta na Platformie jest aktywne jest do momentu, gdy Kursant zrezygnuje z usług Szkoły EnglishNook.

 5. W przypadku dzieci poniżej 16. roku życia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny.

 6. Niedozwolone jest udostępnianie lub odsprzedaż posiadanego konta innym osobom.

 7. Wszelkie działania podejmowane przez Kursanta w ramach platformy Szkoły EnglishNook powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Kursant zobowiązuje się nie dostarczać treści bezprawnych, ani nie podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo lub poprawność funkcjonowania platformy, bądź też szkodzą innym Kursantom.

 8. Kursant zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień.

 

6. Płatności

 1. Kursy językowe są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 28 Ustawa o VAT.

 2. Kursant uiszcza opłatę za wybrany kurs za pośrednictwem formularza płatności dostępnego na stronie: https://englishnook.pl/zapisy, lub tradycyjnym przelewem bankowym.

 3. Kursant może wybrać następujące formy płatności za kursy:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Szkoły EnglishNook (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kursantowi przez Szkołę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Szkoły EnglishNook);
  b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy 24.pl (właścicielem serwisu jest firma PayPro S.A.Ul. Kanclerska15, 60-327 Poznań, Polska. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kursantowi przez Szkołę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Szkołę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Kursanta.

 4. Rachunek zostanie wysłany w formie elektronicznej na adres Konta lub na adres mailowy Kursanta, a Kursant wyraża zgodę na powyższe poprzez akceptację Regulaminu.

 5. W przypadku zajęć grupowych opłaty za kursy są pobierane w 10 równych ratach, z których każda stanowi uśrednioną 1/10 kosztu rocznego kursu. Każdą ratę należy uiścić do 15 dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem września 2019, kiedy ratę należy uiścić do dnia 20.09., oraz czerwca 2020, kiedy ratę należy wpłacić do 10.06. Osoby zapisujące się w trakcie roku szkolnego w dowolnym miesiącu dokonują wpłaty proporcjonalnej do liczby zajęć pozostałej do zrealizowania w danym miesiącu, a w kolejnych miesiącach, według powyższych zasad.

 6. Płatność za zajęcia indywidualne dokonywana jest „z góry” wg harmonogramu płatności, który zostanie wysłany Kursantowi mailem na Konto. „Z góry” oznacza, że nowe godziny zostaną dodane do Konta w ciągu 24 godzin po otrzymaniu płatności za Kurs. Płatność za pierwsze zajęcia lub pierwsze zajęcia z kolejnego okresu rozliczeniowego powinna być dokonana (chwila otrzymania płatności przez Szkołę) najpóźniej na 24 godziny przed planowaną datą rozpoczęcia zajęć. Do czasu potwierdzenia płatności przez nasz system zajęcia zostaną zawieszone. Zajęcia opłacone później niż 24 godziny przed planowaną datą rozpoczęcia zajęć nie odbędą się w dacie, której dotyczy opóźnienie w płatności. Oznacza to, że pierwsze zajęcia z kolejnego okresu rozliczeniowego odbędą się w kolejnym terminie ustalonym w harmonogramie zajęć, następującym po terminie zajęć, którego dotyczy opóźnienie w płatności, lub zostaną udostępnione jako lekcje nagrane. Dla płynnego, niezakłóconego przebiegu wybranego kursu, zaleca się dokonywania płatności zgodnego z harmonogramem płatności.

 7. Inne terminy płatności mogą zostać ustalone przez Szkołę EnglishNook z Kursantem lub zamawiającym w odrębnej umowie – w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu mają zastosowanie.

 8. W przypadku nieotrzymania płatności w wyznaczonym terminie Szkoła EnglishNook ma prawo obciążyć Kursanta ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

 9. W wypadku niewywiązania się przez Kursanta z płatności w terminie, o którym mowa w §6 ust. 5 i 6 Regulaminu, Szkoła EnglishNook może zawiesić zajęcia Kursantowi do czasu uregulowania przez Kursanta wszystkich, a jeżeli opóźnienie w płatności przekracza 30 dni Szkoła ma prawo do rozwiązania umowy z Kursantem w trybie natychmiastowym (w tym wypadku Kursant obowiązany jest uiścić Szkole EnglishNook część wynagrodzenia odpowiadającą jej dotychczasowym czynnościom).

 

7 Rezygnacja

 1. Kursant ma prawo zrezygnować z kursu w trakcie jego trwania z miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec kolejnego okresu rozliczeniowego, co w praktyce oznacza dokonanie opłaty za owy kolejny okres rozliczeniowy oraz dostęp do wszystkich wybranych usług.

 2. Jeżeli Kursant po zakończeniu okresu rozliczeniowego nie dokona opłaty za kolejny w przeciągu 5 dni od daty kolejnej płatności i nie zawiadomi Szkoły EnglishNook o ewentualnym zawieszeniu zajęć lub rezygnacji z kursu, termin zostanie zwolniony a konto Kursanta zostanie zawieszone.

 

8 Reklamacje

 1. Kursant ma prawo do zgłoszenia reklamacji w przypadku niezadowolenia z jakości wykonania usługi nauczania.

 2. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko kursanta, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego
  b) wyszczególnienie reklamowanej usługi wraz z uzasadnieniem

 3. Reklamację należy przesłać w formie papierowej na adres: Angielski Zakątek Szkoła Języków Obcych ul. Rybnicka 92 44-240 Żory lub po przez email: biuro@angzak.pl

 4. Szkoła EnglishNook w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Kursanta.

 

9 Zmiana lektora prowadzącego

 1. Kursant ma prawo do zmiany lektora na żądanie. O tym fakcie powinien poinformować Szkołę EnglishNook.

 2. Szkoła EnglishNook zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu językowego.

 

10 Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych Kursanta zawartych w formularzu / umowie, oraz we wszystkich załączonych do niego dokumentach, jak również danych osobowych przekazanych, wytworzonych bądź uzyskanych w związku z udziałem Kursanta w zajęciach językowych prowadzonych przez Szkołę jest Monika Franczuk-Frysz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Angielski Zakątek Szkoła Języka Angielskiego. Podanie danych osobowych przez Kursanta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usług polegających na nauce języka angielskiego oraz publikacji wizerunku. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: (i) zawarcia i realizacji umowy, tj. udziału w zajęciach prowadzonych przez Szkołę (ii) założenia, utrzymywania i korzystania z konta na platformie- na podstawie zawartej umowy, (iii) obsługi ewentualnych postępowań reklamacyjnych (na podstawie przepisów prawa), (iv)ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu realizowanego przez Szkołę, (v) publikacji wizerunku na stronie internetowej i facebooku Szkoły - na podstawie ewentualnie udzielonej zgody(iv) korespondencji na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu . Dane mogą być udostępniane następującym podmiotom:  firmom informatycznym  - operatorom systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi kadrowo, księgowo, płacowe, firmom pocztowym i kurierskim, podmiotom świadczącym usługi prawne, serwisom płatności elektronicznych, ewentualnie specjalistom współpracującym z nami w celu przeprowadzenia zajęć, instytucjom egzaminacyjnym. Dane mogą być przekazywane m.in. do Stanów Zjednoczonych przy zachowaniu standardów poufności oraz zapewnieniu odpowiedniego standardu ochrony danych osobowych zatwierdzonych w decyzjach Komisji Europejskiej Przetwarzane dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie w przypadku zamieszczania danych osobowych Kursantów na profilu społecznościowym SzkołaEnglishNook (Facebook), jak również przy korzystaniu z komunikatora Skype. Dane mogą być przekazywane m.in. do Stanów Zjednoczonych przy zachowaniu standardów poufności oraz zapewnieniu odpowiedniego standardu ochrony danych osobowych zatwierdzonych w decyzjach Komisji Europejskiej. Dane nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. W każdej chwili Kursant jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podane dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu bądź usunięcia danych - w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zawartej umowy -  przez okres sześciu lat od czasu zakończenia realizacji niniejszej umowy. Kursant posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Kursantowi przysługuje prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

11 Postanowienia końcowe

 1. Szkoła EnglishNook nie ponosi odpowiedzialności za terminowość oraz przerwę w świadczeniu usług z przyczyn, na które nie ma wpływu, np. brak prądu lub problemy techniczne nie leżące po stronie Szkoły

 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Szkoły EnglishNook.

 3. Szkoła EnglishNook zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Szkołę English Nook do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Kursanta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Szkoły EnglishNook. Szkoła EnglishNook poinformuje Kursanta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Kursant nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Szkołę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

12 Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Szkoły EnglishNook i firmy Angielski Zakątek Szkoła Języków Obcych, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do ich nazwy, oraz domen internetowych, Strony Szkoły EnglishNook, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Szkoły EnglishNook Angielski Zakątek (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Szkoły EnglishNookj w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Szkoły EnglishNook i Angielski Zakątek, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Szkoły EnglishNook wyrażoną na piśmie.

 2. Szkoła EnglishNook dołoży starań, aby korzystanie ze jej usług było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Dla realizacji usług kursant powinien być wyposażony w łącze internetowe, laptop/komputer, słuchawki raz opcjonalnie kamerę. Uprasza się Kursantów o odbywanie lekcji w pomieszczeniu oddalonym od stałych hałasów środowisk domowych/biurowych i dopilnowanie aby mu nie przeszkadzano.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31-08-2020 r.