Regulamin zajęć stacjonarnych

Regulamin zajęć stacjonarnych

Aneks do REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
w ramach platformy e-learningowej 
www.englishnook.pl

 

Regulamin Szkoły Angielski Zakątek zajęcia stacjonarne w roku szkolnym 2021/2022

 1. Angielski Zakątek Szkoła Języka Angielskiego (dalej zwana Szkołą) jest profesjonalną placówką edukacyjną oferującą kursy językowe prowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych edukatorów. Szkoła zapewnia przede wszystkim kursy języka angielskiego, a także hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.

 2. Szkoła Zapewnia zajęcia stacjonarne z dojazdem dla firm w obrębie 40km od Siedziny Szkoły, która znajduje się pod adresem:

 3. Angielski Zakątek Szkoła Języka Angielskiego Ul. Rybnicka 92 44-240 Żory

 1. Zajęcia i harmonogram
  Zajęcia w grupach lub indywidualnie prowadzone są na różnych poziomach zaawansowania w następujących wariantach:
  - 1 lub 2 razy w tygodniu, po 60 minut
  - 1 lub 2 razy w tygodniu, po 90 minut
  - 3 razy w tygodniu po 60/90 minut (intensywny kurs )
  Szkoła stara się dostosować harmonogram zajęć do indywidualnych życzeń i potrzeb klienta.

 2. Zajęcia grupowe
  Grupy są tworzone według stopnia opanowania języka przez kursantów
  Liczebność grup wynosi od 4 do 8 uczestników. Jeżeli nie ma możliwości utworzenia grupy będącej przedmiotem zainteresowania potencjalnego kursanta, Szkoła może zaproponować lekcje indywidualne według cennika.
  Na życzenie klienta Szkoła zapewnia podręczniki dla uczestników kursu. Koszt podręczników nie jest wliczony w cenę kursu.

 3. Kalendarz zajęć
  Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
  1. Rok szkolny w Szkole EnglishNook rozpoczyna się 20.09.2021r. i zakończy się do 20.06.2022r. Kursy zawierają następującą ilość zajęć w ciągu roku szkolnego:
  - kursy 2x/tydz. – 68 lekcji (45/60/90 min – w zależności od wybranego kursu)
  - kursy 1x/tydz. – 34 lekcje (60/90 min – w zależności od wybranego kursu)
  - kurs maturalny – 60 lekcje (90 min)
  - kurs intensywny – 102 lekcje (60/90 min – w zależności od wybranego kursu)

 4. Przerwy w okresie nauki:
  - Boże Narodzenie: 23.12.2021r. – 31.12.2021r.
  - Ferie zimowe: 14.02-25.02.2022r.
  - Wielkanoc: 14.04-20.04.2022r.

 5. Dni wolne od zajęć:

  - 01.11.2021r.

  - 11.11.2021r.

  - 06.01.2022r.

  - 02-03.05.2022r.

  - 16.06.2022r.

  Powyższych przerw oraz dni wolnych nie wlicza się do okresu nauki.

 6. Kursy indywidualne realizowane są wg indywidualnych ustaleń pomiędzy Kursantem a Lektorem przy założeniu, że ilość lekcji w roku szkolnym jest nie mniejsza niż 34.

 7. Po uprzednim ustaleniu z całą grupą lektor może modyfikować plan zajęć pod warunkiem przeprowadzenia pełnej liczby lekcji z oferty

 8. Zapisy
  Zapisu na kursy dokonuje Zleceniodawca podając wymagane dane:
  Nazwa firmy, dane kontaktowe, NIP, ilość kursantów, wybrany wariant harmonogramu nauczania. Dane przesyłane są drogą mailową na adres: monika.frysz@angielskizakatek.plKurs rozpoczyna się wg ustaleń z klientem po podpisaniu stosownej umowy o współpracy przez Klienta i Szkołę.

 9. Zasady płatności
  Opłaty są uiszczane na bieżąco za dany miesiąc nauki. Rachunki wystawia Szkoła i przesyła je elektronicznie na adres kontaktowy klienta. Rachunki opiewają na kwotę stosowną do ilości lekcji do zrealizowania w danym miesiącu. Płatność powinna być dokonana w obrębie terminu 14 dni od daty wystawienia rachunku. Akceptując niniejszy regulamin klient wyraża zgodę na przesyłanie rachunków drogą elektroniczną.

 10. Zwroty za nieobecność
  Wszystkie lekcje, które nie mogą się odbyć się z powodu nieobecności nauczyciela będą odrabiane lub będą prowadzone przez nauczyciela zastępującego. Wszelkie zmiany w harmonogramie zajęć muszą być ustalone nie później niż 24 godziny przed planowaną lekcją. Zmiany dokonane później nie będą uznawane, a lekcja która powinna się obyć zgodnie z harmonogramem będzie podlegała opłacie.

 11. Przetwarzanie danych
  Administratorem danych osobowych Kursanta zawartych w niniejszej umowie, oraz we wszystkich załączonych do niego dokumentach, jak również danych osobowych przekazanych, wytworzonych bądź uzyskanych w związku z udziałem Kursanta w zajęciach językowych prowadzonych przez Szkołę jest Monika Franczuk-Frysz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Angielski Zakątek Szkoła Języka Angielskiego. Podanie danych osobowych przez Kursanta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usług polegających na nauce języka angielskiego oraz publikacji wizerunku. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: (i) realizacji umowy, tj. udziału w zajęciach prowadzonych przez Szkołę - na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku „RODO”), (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń – na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu realizowanego przez Szkołę (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), (iii) publikacji wizerunku na stronie internetowej i facebooku Szkoły - na podstawie ewentualnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. „RODO”). Dane mogą być udostępniane następującym podmiotom:  firmom informatycznym  - operatorom systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi kadrowo, księgowo, płacowe. Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, jak również nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. W każdej chwili Kursant jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podane dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu bądź usunięcia danych - w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zawartej umowy -  przez okres sześciu lat od czasu zakończenia realizacji niniejszej umowy. Kursant posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Kursantowi przysługuje prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 12. Akceptacja regulaminu
  W celu ciągłego polepszania funkcjonowania Szkoły prosimy naszych kursantów i wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie się z wszelkimi pytaniami, uwagami i komentarzami dotyczącymi naszej Szkoły oraz naszych kursów mailowo na adres podany biuro@angzak.pl.
  Decyzja o zapisaniu się na kurs oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 13. Postanowienia końcowe
  Wszelkie kwestie nieopisane w niniejszym aneksie reguluje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w ramach platformy e-learningowej www.englishnook.pl, oraz stosowne zapisy prawa